Fondsmæglerselskabstilladelse

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S er godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet. Spektrum har dermed tilladelse til at udøve investeringsrådgivning, modtage og formidle ordrer på vegne af kunder samt udøve porteføljepleje for kunder med fuldmagtsaftale.

 

Know Your Costumer

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S ønsker på alle måder at være med til at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme samt overholde gældende lovgivning på området. Som kunde i Spektrum Fondsmæglerselskab A/S har vi således brug for en række oplysninger fra dig. Klik her for at registrere dine oplysninger på vores sikre platform:

 

Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var den 6. oktober 2020 på hvidvaskinspektion i Spektrum Fondsmæglerselskab A/S.

På baggrund af inspektionen vurderede Finanstilsynet, at der ikke var nogen områder, der gav anledning til tilsynsreaktioner. Du kan downloade redegørelsen her.

 

Code of Conduct

For at beskytte vores kunders interesse har vi indrettet os således, at risikoen for interessekonflikter er reduceret mest muligt. Vi har derfor udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter, og bestyrelsen har formuleret et Code of Conduct, som beskriver principperne bag vores forretning. Hovedformålet er at identificere potentielle interessekonflikter, adressere dem og skabe transparens om, hvordan vi håndterer dem. Vores Code of Conduct kan efter anmodning udleveres til kunder. Kontakt venligst Anne Mette Lytzen for yderligere information.

 

Privatlivspolitik

Databeskyttelse har høj prioritet i Spektrum Fondsmæglerselskab A/S, og vi ønsker åbenhed og transparens om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet en privatlivspolitik, der forklarer, hvordan Spektrum Fondsmæglerselskab A/S behandler og beskytter dine personoplysninger. Læs vores privatlivspolitik her. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kontakt venligst Julie Sofie Thaning.

 

Ordreudførelsespolitik

Når Spektrum Fondsmæglerselskab A/S udfører en kundes fondsordre sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i overensstemmelse med vores opstillede ordreudførelsespolitik. Når Spektrum Fondsmæglerselskab A/S udfører eller videresender fondsordrer, vil selskabet altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelse- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Læs hele vores ordreudførelsespolitik her. Hvis du har spørgsmål til vores ordreudførelsespolitik kontakt venligst Andreas Weilby.

 

Lønpolitik

I henhold til lovgivningen har bestyrelsen fastlagt en lønpolitik for selskabet. Lønpolitikken er udarbejdet under hensyntagen til selskabets størrelse og organisation, samt omfanget og kompleksiteten af selskabets aktiviteter og godkendes af generalforsamlingen.

Lønpolitikken regulerer løn, tildeling af variabel løn, pensionspolitik samt fratrædelsesgodtgørelser for direktion, bestyrelse og væsentlige risikotagere. Lønpolitikken indeholder herudover identifikation af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Formålet med lønpolitikken er at fremme en sund og effektiv risikostyring, og lønpolitikken tilskynder ikke til overdreven risikotagning, da den er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

Bestyrelsen gennemgår lønpolitikken med regelmæssige mellemrum, dog mindst en gang årligt, med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Bestyrelsen har i lønpolitikken fastlagt procedurer, der sikrer, at der årligt foretages kontrol og rapportering af, at lønpolitikken overholdes. Kontakt venligst Andreas Weilby for yderligere information om lønpolitikken.

 

Mangfoldighed i bestyrelsen

I Spektrum Fondsmæglerselskab A/S efterlever vi kravet til mangfoldighed i bestyrelsen. Kontakt venligst Andreas Weilby for yderligere information.

 

Politik for aktivt ejerskab

Spektrum har ikke defineret en politik for aktivt ejerskab, da vi ikke leverer tjenesteydelser i relation til opbevaring af aktier med stemmeret i selskaber, der har aktier optaget af handel på et reguleret marked, eller leverer tjenesteydelser i relation til porteføljeforvaltning af aktier med stemmeret i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.

 

Selskabets advokat

Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika Plads 37
2100 København Ø
CVR-nr.: 38 47 79 35

 

Selskabets revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
CVR-nr.: 33 96 35 56

 

I henhold til dansk finansiel lovgivning skal det oplyses, at klager skal stiles til:

Spektrum Fondsmæglerselskab A/S
Administrerende direktør Søren Dal Thomsen
Kristen Bernikows Gade 6,2
1105 København K

Andreas Weilby

COO
Andreas Weilby
a.weilby@spektrum.as
+45 33 18 99 62

AnneMette_151102

CEO, Kirstein Agg. Holding
Anne Mette Lytzen
am.lytzen@kirstein.as
+45 33 18 99 56

Julie Sofie Thaning

Kommunikationskonsulent
Julie Sofie Thaning
j.thaning@spektrum.as
+45 33 18 99 60